Thau Barcelona

T. 93 203 01 54 / thaubcn@fundaciocic.org

Orientació psicopedagògica

Orientació psicopedagògica

Orientació
psicopedagògica

Orientació psicopedagògica

Acompanyar, guiar, prevenir, millorar

Un grup de professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic a la disposició de pares, professors i alumnes? Sí. En coordinació amb la direcció de l’etapa i els tutors, el Departament d’Orientació Psicopedagògica se centra en la millora de l’aprenentatge, prevenció de dificultats i acompanyament, amb plans individualitzats, i està sempre obert a consultes i propostes.

 • Atenció i seguiment individual, de classe i petits grups.
 • A P5 s’administren proves per valorar les aptituds escolars en l’aprenentatge de la lectoescriptura, raonament matemàtic i memòria.
 • Participació en els tallers de parvulari.
 • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
 • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.
 • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats que necessiten un currículum més transversal i ampli.
 • S’administren proves d’aptitud i personalitat a l’alumnat de segon i sisè d’educació primària. Les famílies reben un informe confidencial dels resultats.
 • Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.
 • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar.
 • Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats que necessiten un currículum més transversal i ampli.
 • A tercer d’ESO s’administren proves d’aptitud, personalitat i preferències professionals a l’alumnat. Les famílies reben un informe confidencial dels resultats.
 • Programa d’activitats d’orientació, preferències i presa de decisions. Aquest treball es fa conjuntament amb el Departament i els tutors i es conclou amb un informe que s’envia a les famílies.

Escola